______________________________________________________________________________________________________________________
 
 


 

Parkovanie áut na Laboreckej ulici na zeleni za Galériou v MČ Košice -Západ
a pred budovou súdov pri starej sladovni na Štúrovej ulici.

 

        Mestská polícia bola zriadená ako nástupca Poriadkovej služby v meste. Jej poslaním by mala byť pomoc občanom a preventívne opatrenia
   za účelom zachovania poriadku, čistoty a bezpečnosti v meste.
        Či je to naozaj tak, posúďte na konkrétnom prípade.

        Na Laboreckej ulici dlhodobo parkovali autá na trávnikoch, aby to mali ich vodiči bližšie do práce. Príslušníci MsP denne jazdia cez Laboreckú ulicu.
   I napriek tomu neboli schopní a snáď aj ochotní urobiť poriadok s autami na danej ulici. MsP bola nami požiadaná 3x ústne (raz na komisii verejného
   poriadku v MČ Košice - Západ, 2x boli požiadaní pešiaci), dvakrát bolo volané na linku mestskej polície na číslo 159..........a nestalo nič. Autá parkovali
   ďalej a policajné autá jazdili cez Laboreckú bez zásahu. Výsledok je ten, že viaceré trávniky sú už úplne ujazdené. Sme zvedaví, kto zaplatí ich obnovu.

        Preto 22.09.2009 bola MsP zaslaná nasledovná žiadosť s fotoprílohou. Až po tejto písomnej žiadosti, čiže až na našu 6 požiadavku sa MsP uráčilo
   urobiť to, čo im jasne vyplýva z ich náplne práce.

                                                                                                                                        Mestská polícia mesta Košice
                                                                                                                                         Tr.SNP 48/ A
                                                                                                                                         040 11 Košice  

     Vec: Žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

             Týmto si vás dovoľujem požiadať o informácie týkajúce sa parkovania:
   a, na rohu ulíc Štúrová a Žriedlová (stará sladovňa) – viď fotopríloha

            Na rohu týchto ulíc dennodenne parkujú autá na trávniku. Ja osobne som žiadal MsP o riešenie v danej veci 2x a to telefonicky na čísle 159.

            Preto vás chcem požiadať o nasledovné: 

   - koľkokrát v mesiacoch 07-08/2009 ste riešili parkovanie na zeleni na tomto mieste a poprosím uviesť koľko vašich zásahov bolo riešených
     
dohovorom, koľko blokovou pokutou a koľko priestupkovým konaním?
   - dali ste niekomu návrh na riešenie daného miesta formou vybudovania nejakých zábran zamedzujúcich parkovanie a ak áno komu a kedy?

             To, že ste nekonali v danej veci, ma utvrdzuje to zelené auto, ktoré tam parkuje takmer denne.  


   b, na Laboreckej ulici, kde na trávnatých plochách medzi cestou a chodníkom parkujú denne desiatky áut – viď fotopríloha.

   O nápravu som požiadal p.Komjatyho na komisii MČ Západ asi pred 2 mesiacmi a taktiež osobne vašich pešiakov v teréne. Výsledok je ten, že tí
   istí tam parkujú každý deň, čo opäť potrvdzuje, že MsP ani v tomto prípade nekonala. Ak je opak pravdou, poprosím o tie isté štatistické údaje ako v bode „a“.

            Keď tieto autá úpne zničia trávniky, tak ich nápravu bude musieť financovať MČ zo svojho rozpočtu.

            Taktiež by ste mali upozorniť stavebnú firmu z Galérie, aby vyčistila komunikáciu Považská smerom na Toryskú, nakoľko jej krajnica je znečitená
   od ich áut od vyschnutého blata a štrku.

Poprosíme o odpoveď e-mailom.

   fotopríloha:


To zelené auto tam parkovalo aj 08.10.2009,  a to i napriek našej (6.v poradí) písomnej žiadosti zo dňa 22.09.2009.
Je jasné, že MsP na tomto parkovisku pred budovou súdov nekonala. Hlavná vec, že nám opäť zaslali štatistiku svojich úžasných výkonov.
 

 

Odpoveď mesta Košice: 

MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Magistrát mesta Košice, Kancelária prvého kontaktu
Pracovisko KPK č.8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                                         KPK 109-2009
                                                                                                                                                         Košice 28.09.2009

 Vec:  Žiadosť o poskytnutie informácie – odpoveď

         Formou e- mailu zo dňa 22.9.2009 ste požiadali podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
o informácie týkajúce sa parkovania aut na Laboreckej a Žriedlovej  ulici v Košiciach.

    K danej problematike podala informáciu MsP Košice :

     Problematika parkovania motorových vozidiel na rohu ulíc Štúrova - Žriedlova, ako aj na mnohých iných miestach, kde dochádza k postupnej
devastácii zelene, je zložitá. Množstvo vodičov motorových vozidiel denne hľadá miesto na zaparkovanie. Pritom často dochádza k porušovaniu
dopravného značenia ako i k porušovaniu ďalších ustanovení zákona č.8/2009 o cestnej premávke. Takýchto miest je mnoho. Príslušníci Mestskej
polície Košice (ďalej len MsP) v rámci kapacitných možností s ohľadom na množstvo a charakter plnených úloh riešia aj tieto prípady. V období
mesiacov júl- august 2009 zistili príslušníci zo stanice MsP – Stred  na vyššie menovaných uliciach spolu 20 priestupkov, z toho v blokovom
konaní riešili 12 prípadov a 8 prípadov riešili napomenutím. Vo veci riešenia tejto situácie bolo zo strany MsP už dávnejšie navrhnuté  na dispečingu
dopravného značenia osadenie zábran na zamedzenie parkovania, ktorým je porušovaný zákon č.8/2009 o cestnej premávke. Ďalšou
alternatívou je vybudovanie nových kapacitných možností na parkovanie pomocou zatrávňovacích dielov. Obe z vyššie uvedených riešení sú však
závislé na finančných prostriedkoch potrebných k výstavbe zábran  alebo parkovacích miest.

V období mesiacov júl- august 2009 riešili príslušníci zo stanice MsP – Západ  na ul. Laboreckej  15 prípadov nedovoleného parkovania
na verejne prístupnej zeleni. Z toho 10  prípadov riešili v blokovom konaní a 5 prípadov riešili oznámením správnemu orgánu. Čo sa týka znečistenia
cesty na Považskej ul. v úseku od Laboreckej ul. po Toryskú ul. vec zdokumentovali príslušníci MsP a písomne vyzvali riaditeľku OC Galéria
na zjednanie nápravy.

Spracoval: Ing. Slavomír Pavelčák, zástupca náčelníka MsP

 

Po zaslaní našej žiadosti polícia vykonala nápravu do cca 3 hodín. Prečo ale nekonala sama, keď po Laboreckej ulici jazdia autá MsP denne?